Uvodná stránka -» Domovská stránka -»
www.dashofer.sk
-»   Príručky  | Softvér |  Časopisy | On-line príručky  | On-line časopisy |  On-line kurzy | E-dokumenty  | Semináre |  Kontakt  |  RSS
Úvodná stránka
Vyhľadávanie 

Login  
Heslo  
Zabudli ste svoje heslo?


Verlag Dashöfer Univerzita  
Verlag Dashöfer Univerzita- počítače, technológie  
Mzdové účtovníctvo a personalistika   
Environmentalistika a OŽP  
Stavebníctvo  
Novinky v legislatíve  
Právo a prax nehnuteľností  
Revízie a elektroinštalácie  
Škola efektívne   
DL portál  
Živnostník a podnikanie  
Pre riaditeľov a manažérov
Strojárenstvo a technický manažment   
Technika a výroba  
BOZP a OPP  
Pre verejnú správu
Zdravotníctvo  
Kalendár seminárov
Účtovníctvo a dane
Vytlačiť Vytlačiť
Poslať e-mailom Poslať e-mailom

Vzor zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva bytu  
18.11.2009
Prinášame Vám krátky pohľad na vzor zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o prevode vlastníctva bytu.

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o prevode vlastníctva bytu

uzavretá podľa § 50a a § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka

(zák. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) a zák. č. 182/1993 Z.z.

o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

Budúci predávajúci:

Meno a priezvisko: Milan Pekný Zdenka Pekná

rodné priezvisko: Pekný Dlhá

dátum narodenia: .............................................. ..............................................

rodné číslo: .............................................. ..............................................

bydlisko: .............................................. ..............................................

rodinný stav: .............................................. ..............................................

štátna príslušnosť: .............................................. ..............................................

ďalej len „budúci predávajúci“

a

Budúci kupujúci:

Meno a priezvisko: Miloš Kováč Silvia Kováčová

rodné priezvisko: Kováč Krátka

dátum narodenia: .............................................. ..............................................

rodné číslo: .............................................. ..............................................

bydlisko: .............................................. ..............................................

rodinný stav: .............................................. ..............................................

štátna príslušnosť: .............................................. ..............................................

ďalej len „budúci kupujúci“

sa dohodli na uzavretí tejto zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva bytu

(ďalej len „zmluva“):

Čl. I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok budúcich predávajúcich uzavrieť s budúcimi kupujúcimi budúcu

zmluvu o prevode vlastníctva bytu s obsahom uvedeným v článku IV. tejto zmluvy, a to najneskôr do

07.08.2005, za podmienok uvedených v tejto zmluve.

2. Predmetom budúcej zmluvy o prevode vlastníctva bytu bude prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti:

a) bytu č. ..... na x. podlaží bytového domu na ul. ........................... v..................., súpisné číslo

..........., nachádzajúceho sa na pozemku parcelné číslo..............,

b) spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach domu a spoločných zariadeniach domu vo

výške .............................., ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva číslo

..............., pre okres: ............................, pre obec: .............................., katastrálne územie:

............................, na Katastrálnom úrade v ......................, Správe katastra ........................

(ďalej aj „byť“), a to z budúcich predávajúcich ako predávajúcich na budúcich kupujúcich ako

kupujúcich (ďalej aj „budúca zmluva o prevode vlastníctva bytu“).

Čl. II.

Doba uzavretia budúcej zmluvy o prevode vlastníctva bytu

1. Budúci predávajúci sa zaväzujú uzavrieť s budúcimi kupujúcimi budúcu zmluvu o prevode vlastníctva

bytu najneskôr do 07.08.2010.

2. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú uzavrieť budúcu zmluvu o prevode vlastníctva bytu aj bez predchádzajúcej výzvy na uzavretie budúcej zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo na základe písomnej

výzvy ktorejkoľvek zmluvnej strany, a to bez zbytočného odkladu po doručení výzvy, najneskôr do troch

dní.

Čl. III.

Kúpna cena a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena za byt podľa budúcej zmluvy o prevode vlastníctva bytu bude predstavovať sumu ............................. € (slovom: .................................................................

eur).

2. Budúci kupujúci sa zaväzujú poskytnúť budúcim predávajúcim preddavok na kúpnu cenu podľa bodu

III.1. tejto zmluvy vo výške ........................... € (slovom: ..........................................eur). Preddavok na kúpnu cenu podľa predchádzajúcej vety budúci kupujúci uhradia budúcim predávajúcim

ku dňu podpisu tejto zmluvy.

3. Budúci predávajúci podpisom tejto zmluvy potvrdzujú prevzatie preddavku vo výške ..........................€ (slovom: .................................. eur) na kúpnu cenu podľa bodu III.1. tejto zmluvy od budúcich kupujúcich.

4. Zmluvné strany zároveň prehlasujú, že pri ich dohode o výške kúpnej ceny podľa bodu III.1. tejto zmluvy bol braný ohľad aj na prípadnú zmenu okolností týkajúcich sa ceny nehnuteľnosti v lokalite, v ktorej sa byt nachádza, a to počas celého roka 2009.

 

Viac sa dočítate v diele Nebytové a bytové priestory, ich správa a prenajímanie.

 

Zdroj: Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.

 Najviac čítate
Najčastejšie pripočítateľné položky v roku 2012
V Zbierke zákonov SR bol zverejnený zákon, ktorým sa odstraňujú obmedzenia brániace ambulantnému predaju potravín
Vláda SR schválila a do NR SR predložila balík návrhov zákonov, ktorými sa majú zmeniť a doplniť niektoré daňové zákony
Účtovanie dobierky v roku 2013
Novela zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov - navrhovaná účinnosť 1.10.2014

Produkt Asistent
Produkt Asistent
Copyright © 1997-2014 by Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, P.O. BOX 323, 814 99 Bratislava 1,
Tel.: + 421 - 2 - 33005555, Fax: + 421 - 2 - 33005550, E-mail: noviny@enoviny.sk
IČO: 35730129 - Zapísaná v Obchodnom registri, odd. Sro, vl.15765/B

eNOVINY ISSN 1336-4014