Uvodná stránka -» Domovská stránka -»
www.dashofer.sk
-»   Príručky  | Softvér |  Časopisy | On-line príručky  | On-line časopisy |  On-line kurzy | E-dokumenty  | Semináre |  Kontakt  |  RSS
Úvodná stránka
Vyhľadávanie 

Login  
Heslo  
Zabudli ste svoje heslo?


Verlag Dashöfer Univerzita  
Verlag Dashöfer Univerzita- počítače, technológie  
Mzdové účtovníctvo a personalistika   
Environmentalistika a OŽP  
Stavebníctvo  
Novinky v legislatíve  
Právo a prax nehnuteľností  
Revízie a elektroinštalácie  
Škola efektívne   
DL portál  
Živnostník a podnikanie  
Pre riaditeľov a manažérov
Strojárenstvo a technický manažment   
Technika a výroba  
BOZP a OPP  
Pre verejnú správu
Zdravotníctvo  
Kalendár seminárov
Účtovníctvo a dane
Vytlačiť Vytlačiť
Poslať e-mailom Poslať e-mailom
Ako možno zvýšiť svoju hodnotu na trhu práce? Rekvalifikačnými kurzami!  
9.2.2012, Mgr. Katarína Kavuľová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Súčasná doba, prejavujúca sa v globalizácii, so sebou prináša nové technológie, automatizáciu výrobných procesov, komunikáciu so zahraničnými partnermi, a pod. Celoživotné vzdelávanie preto patrí vo vyspelých krajinách k rýchlo sa rozvíjajúcim sektorom. Podľa prieskumov OECD sa v západnej Európe po skončení štúdia ďalej vzdeláva každý štvrtý občan v produktívnom aj poproduktívnom veku. Najmä v poslednom období zvyšovania nezamestnanosti sa aj na Slovensku zvýšil záujem občanov o rekvalifikačné kurzy.

Súčasná doba, prejavujúca sa v globalizácii, so sebou prináša nové technológie, automatizáciu výrobných procesov, komunikáciu so zahraničnými partnermi, a pod. Celoživotné vzdelávanie preto patrí vo vyspelých krajinách k rýchlo sa rozvíjajúcim sektorom. Podľa prieskumov OECD sa v západnej Európe po skončení štúdia ďalej vzdeláva každý štvrtý občan v produktívnom aj poproduktívnom veku. Najmä v poslednom období zvyšovania nezamestnanosti sa aj na Slovensku zvýšil záujem občanov o rekvalifikačné kurzy.

Nielen samotné zvyšovanie, prehlbovanie kvalifikácie ale aj rekvalifikácia je nástrojom na zvýšenie šancí uplatnenia sa na trhu práce alebo rozšírenie možností  profesijného rastu a práve rekvalifikácia patrí v súčasnosti medzi najdôležitejšie a najobľúbenejšie nástroje aktívnej politiky zamestnanosti. Zvyšuje sa ňou aj flexibilita pracovnej sily. Rekvalifikačné kurzy umožňujú aktívne sa zapojiť do meniacich sa podmienok ponuky práce a náležite sa im prispôsobiť. Ich absolvovaním by mal účastník kurzu získať ďalšiu kvalifikáciu, špecializáciu či spôsobilosť na výkon povolania a tým zvýšiť svoju vlastnú trhovú hodnotu.

Rekvalifikácia uskutočňovaná cez rekvalifikačné kurzy:

  • Z iniciatívy zamestnávateľa

Veľkú časť vzdelávania zabezpečujú pre svojich zamestnancov zamestnávatelia - firmy, ktorým záleží na rozvoji a dlhodobom raste. Zamestnanci tak môžu formou kurzov, školení a ďalších vzdelávacích foriem získavať nové poznatky v súvislosti s vedeckým pokrokom a technickým vývojom, zdokonaľovať sa v profesijných výkonoch a schopnostiach, a  pripravovať sa na plnenie zložitých a náročných úloh. Vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca sa uskutočňujú v pracovnom čase a sú prekážkou v práci na strane zamestnanca.  Zamestnanec má preto  právo počas celého obdobia prípravy na náhradu mzdy vo výške jeho priemerného mesačného zárobku. Vzdelávanie zamestnanca a príprava pre trh práce sa uskutočňujú mimo pracovného času len v prípade, ak to je nevyhnutné vzhľadom na spôsob ich zabezpečenia.

Na tento účel musí zamestnávateľ uzatvoriť so zamestnancom písomnú dohodu o rekvalifikácii. Zákonník práce v § 154 ods. 2 ustanovuje aj povinnosť zamestnávateľa pri rekvalifikácii zamestnanca, ktorý prechádza na nové pracovisko alebo na nový druh práce, alebo na spôsob práce, ak je to nevyhnutné najmä pri zmenách v organizácii práce alebo pri iných racionalizačných opatreniach. Ďalšie  podmienky uskutočňovania rekvalifikácie zamestnancov upravuje z. č. 5/2004 o službách zamestnanosti  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na základe uzatvorenej písomnej dohody môže úrad poskytnúť zamestnávateľovi príspevok na všeobecné vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnanca a na špecifické vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnanca, ak po ich skončení bude zamestnávateľ zamestnávať zamestnanca najmenej počas dvanástich mesiacov alebo ak sa vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca uskutočňujú ako súčasť opatrení, ktoré umožňujú predísť hromadnému prepúšťaniu alebo obmedziť hromadné prepúšťanie.

  • Z iniciatívy záujemcu o zamestnanie alebo uchádzača o zamestnanie

Pre  udržanie sa vo veľkom konkurenčnom prostredí a v rýchlom tempe technického vývoja a pokroku je nevyhnutné samotné aktívne zapojenie sa pracovníka do prehlbovania jeho doterajších získaných znalostí (čiastočná rekvalifikácia), prípadne vzdelávanie sa v oblastiach pre ňho celkom nových (úplná rekvalifikácia).

Pre zamestnaných je preto lepšie usilovať sa o zvýšenie vlastnej trhovej hodnoty  aktívnym prístupom a absolvovať podľa vlastného uváženia aj súkromné rekvalifikačné kurzy, ktorých je na trhu veľké množstvo. Stačí si zadať do internetového prehliadača pojem „rekvalifikačný kurz“ a zaplaví Vás široká ponuka kurzov z najrôznejších oblastí a odvetví, ktoré ponúkajú desiatky vzdelávacích inštitúcií na všetkých úrovniach vzdelávania. Ministerstvo školstva SR však odporúča pri výbere uprednostniť akreditované rekvalifikačné kurzy. Tieto rekvalifikačné kurzy však zamestnanec väčšinou znáša na vlastné náklady, pokiaľ nemá nárok na finančný príspevok.

Programové špecifikácie kurzov organizovaných súkromnými vzdelávacími inštitúciamu aj  v rámci národného programu sú zamerané najmä na remeselnícke odbory (napr. zvárač, murár, tesár...), administratívne a ekonomické odbory (napr. mzdové účtovníctvo, účtovníctvo a daňová evidencia,  správca počítačovej siete) a odbory z oblasti služieb (napr. kozmetička, masér, opatrovateľ, pracovník v sociálnych službách) alebo ako začať samostatne podnikať.

Nezamestnaní a záujemci o zamestnanie môžu informácie o tom, aké konkrétne kurzy je možné v danom regióne absolvovať, získať v informačných a poradenských centrách na miestne príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Úrady práce môžu uchádzačovi alebo záujemcovi o zamestnanie, ktorý má záujem sa ďalej vzdelávať alebo rekvalifikovať na inú prácu, zabezpečiť bezplatný kurz, ak o to písomne požiada. Úrad mu v podstate poskytne príspevok na vzdelávanie a prípravu pre trh práce vo výške 100 % nákladov na vzdelávanie a prípravu pre trh práce a nákladov súvisiacich so vzdelávaním a prípravou pre trh práce, ale len na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi úradom a záujemcom príp. uchádzačom o zamestnanie.

Treba však povedať, že nie každý, kto si o kurz zažiada, ho aj dostane. Následne odborný pracovník na úseku rekvalifikácií na úrade práce zhodnotí schopnosti uchádzača, jeho zdravotný stav, predchádzajúcu prax a dosiahnuté vzdelanie. Prihliada sa aj na uplatniteľnosť na trhu práce, prípadný prísľub budúceho zamestnania, zaistenie dohody o rekvalifikácii, cenu rekvalifikačného kurzu a základe vyššie uvedených skutočností posúdi uchádzačovu žiadosť. Všetko je limitované počtom miest a financií na kurzy, ktoré získajú úrady práce.

Nezamestnaný uchádzač o zamestnanie, ktorému úrad zabezpečuje vzdelávanie a prípravu pre trh práce, má navyše nárok na preplatenie stravných a cestovných nákladov, nákladov na ubytovanie počas vzdelávania. Úhradu môže uchádzačovi o zamestnanie poskytnúť úrad práce ale aj dodávateľ služby vzdelávania a prípravy pre trh práce alebo vymedzená osoba, ak sa na tom dohodli v zmluve. Úrad uhradí výdavky aj záujemcovi o zamestnanie, ktorému úrad zabezpečuje vzdelávanie a prípravu pre trh práce, ak je rodičom starajúcim sa o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky alebo osobou, ktorá sa stará o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky, alebo občanom starším ako 50 rokov veku.

Úrad navyše poskytuje uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie príspevok na služby pre rodiny s deťmi (hlavne na krytie časti výdavkov na pobyt dieťaťa v predškolskom zariadení alebo v starostlivosti fyzickej osoby spĺňajúcej zákonné podmienky), ak o tento príspevok požiadajú písomne. Z vážnych zdravotných, rodinných dôvodov alebo osobných dôvodov, možno prerušiť vzdelávanie alebo odstúpiť od dohody.Najviac čítate
Vláda SR schválila a do NR SR predložila balík návrhov zákonov, ktorými sa majú zmeniť a doplniť niektoré daňové zákony
Najčastejšie pripočítateľné položky v roku 2012
Účtovanie dobierky v roku 2013
Záväzné stanovisko k uplatňovaniu daňových predpisov vám FR SR nevydá zadarmo
Totálna škoda na firemnom automobile a vplyv na daň z príjmu

Produkt Asistent
Produkt Asistent
Copyright © 1997-2014 by Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, P.O. BOX 323, 814 99 Bratislava 1,
Tel.: + 421 - 2 - 33005555, Fax: + 421 - 2 - 33005550, E-mail: noviny@enoviny.sk
IČO: 35730129 - Zapísaná v Obchodnom registri, odd. Sro, vl.15765/B

eNOVINY ISSN 1336-4014