Uvodná stránka -» Domovská stránka -»
www.dashofer.sk
-»   Príručky  | Softvér |  Časopisy | On-line príručky  | On-line časopisy |  On-line kurzy | E-dokumenty  | Semináre |  Kontakt  |  RSS
Úvodná stránka
Vyhľadávanie 

Login  
Heslo  
Zabudli ste svoje heslo?


Verlag Dashöfer Univerzita  
Verlag Dashöfer Univerzita- počítače, technológie  
Mzdové účtovníctvo a personalistika   
Environmentalistika a OŽP  
Stavebníctvo  
Novinky v legislatíve  
Právo a prax nehnuteľností  
Revízie a elektroinštalácie  
Škola efektívne   
DL portál  
Živnostník a podnikanie  
Pre riaditeľov a manažérov
Strojárenstvo a technický manažment   
Technika a výroba  
BOZP a OPP  
Pre verejnú správu
Zdravotníctvo  
Kalendár seminárov
Účtovníctvo a dane
Vytlačiť Vytlačiť
Poslať e-mailom Poslať e-mailom
Kedy musíme vydať zamestnancovi stravné lístky za október 2012?  
27.11.2012, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanec nastúpil dňa 1.10.2012. Máme dať zamestnancovi gastrolístky pri nástupe do zamestnania alebo až 1.11.2012?

Otázka:
Dňa 1. 10. 2012 zamestnanec nastúpil do zamestnania, má uzavretú pracovnú zmluvu na dobu neurčitú. Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie zamestnancov formou stravných lístkov (poukážky v sume 3,00 EUR). Kedy vydať tieto poukážky zamestnancovi? Hneď pri nástupe do zamestnania v počte 23 kusov nakoľko október/2012 má 23 pracovných dní a predpokladá sa, že zamestnanec odrobí celý mesiac alebo až 1. 11. 2012 v počte odpracovaných dní za október? Aký je správny postup? Nevieme dopredu koľko dní odpracuje zamestnanec v októbri 2012 a nevieme na základe čoho mu môžeme vydať tieto stravné lístky a v akom počte?

Odpoveď:

Zákonník práce v § 152 neustanovuje, akým spôsobom má zamestnávateľ zabezpečiť zamestnancom stravovane. Rozhoduje o tom zamestnávateľ a to vo väzbe na formu zabezpečenia stravovania (napr. podanie teplého hlavného jedla vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, nákup stravovacích poukážok – gastrolístkov a pod.).

Stravovacie poukážky (gastrolístky) môže zamestnávateľ poskytovať zamestnancom  preddavkovo dopredu na kalendárny mesiac, alebo pozadu podľa skutočného nároku zamestnanca na zabezpečenie stravovania za kalendárny mesiac.

Nárok na stravné lístky alebo stravovacie poukážky v rámci kalendárneho mesiaca

Ak zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie zamestnancom prostredníctvom predaja stravných lístkov alebo stravovacích poukážok na celý nasledujúci kalendárny mesiac, musí ich zabezpečiť v takom počte, aby si zamestnanec použitím stravného lístka alebo stravovacej poukážky mohol zabezpečiť odber alebo zakúpenie stravy v deň, kedy mu na poskytnutie stravy vznikol nárok  stravovanie.

V praxi sa väčšinou stravné lístky alebo stravovacie poukážky poskytujú preddavkovo (dopredu) tak, že vždy v ďalšom mesiaci sa nárok upraví o počet dní, za ktoré v predchádzajúcom mesiaci zamestnancovi nárok nevznikol; ak zamestnanec nemal v predchádzajúcom mesiaci nárok na stravu, stravné lístky alebo stravovacie poukážky mu za tieto dni ostali k dispozícii. Pokiaľ zamestnanec môže využiť stravné lístky, ktoré mu zostali z predchádzajúceho mesiaca, je možné maximálny počet stravných lístkov na ďalší mesiac znížiť o počet lístkov, ktoré zamestnancovi boli vydané v predchádzajúcom období, ale nárok na poskytnutie stravy mu nevznikol. Tento spôsob je možné uplatniť iba v prípade, ak v prvom mesiaci uplatňovania takéhoto systému boli zamestnancovi preddavkovo poskytnuté stravné lístky alebo stravovacie poukážky v plnom počte a zamestnanec môže v nasledujúcom mesiaci použiť stravné lístky alebo stravovacie poukážky, ktoré mu zostali z predchádzajúceho mesiaca; v tomto prípade nejde o spätné určovania nároku na stravné lístky.

Ďalším zo spôsobov riešenia môže byť aj predaj stravných lístkov v mesačných intervaloch podľa počtu dní, počas ktorých v predchádzajúcom mesiaci vznikol zamestnancovi nárok na stravu. Tento spôsob vychádza z predpokladu, že sa nedá vopred určiť, na koľko stravných lístkov vznikne zamestnancovi nárok v nasledujúcom mesiaci.  Aj pri takomto spôsobe riešenia stravovania zamestnancov však zamestnávateľ musí zabezpečiť, že zamestnanec, ktorý v pracovný deň splnil zákonom ustanovenú podmienku pre vznik nároku na poskytnutie stravy, bude mať k dispozícii stravný lístok alebo stravovaciu poukážku na odber alebo zakúpenie jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja v priebehu pracovnej zmeny.

Zabezpečovať stravovanie zamestnancov je možné len v reálnom čase, v ktorom zamestnanec splnil podmienky pre vznik nároku na stravovanie; tento princíp vylučuje možnosť „spätného“ poskytovania stravy, čo sa vzťahuje aj na dodatočne poskytnutie stravných poukážok.

Vyššie uvedené princípy poskytovania stravovania sa musia dodržať pre všetkých  zamestnancov, to znamená, že aj  pre nových zamestnancov, ktorí nastúpili do zamestnania napr. od začiatku mesiaca, ale aj v priebehu mesiaca. Ak sa stravné lístky zamestnancom vydávajú spravidla v určený deň (dni) pred začiatkom nasledujúceho mesiaca, je potrebné osobitne riešiť spôsob zabezpečenia stravných lístkov pre týchto novoprijatých zamestnancov; aj títo zamestnanci musia mať zabezpečené stravovanie v reálnom čase, t. j. v priebehu pracovnej zmeny, počas ktorej im vznikol nárok na stravovanie.

Pre aplikačnú prax je jednoduchší spôsob poskytovať stravné lístky alebo stravovacie poukážky preddavkovo dopredu (v počte pracovných dni) tak, že v ďalšom mesiaci sa nárok upraví o počet dní, za  ktoré v predchádzajúcom mesiaci zamestnancovi nárok nevznikol.

Pri všetkých uvedených spôsobov a formách zabezpečenia stravovania musí zamestnávateľ dodržať zásadu, že zamestnanec musí mať k dispozícii stravný lístok v deň, kedy mu vznikol nárok na stravovanie.
Najviac čítate
Vláda SR schválila a do NR SR predložila balík návrhov zákonov, ktorými sa majú zmeniť a doplniť niektoré daňové zákony
Novela zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov - navrhovaná účinnosť 1.10.2014
V Zbierke zákonov SR bol zverejnený zákon, ktorým sa odstraňujú obmedzenia brániace ambulantnému predaju potravín
Najčastejšie pripočítateľné položky v roku 2012
Pripravovaná novela zákona o dani z príjmov navrhuje od 1.1.2015 zaviesť super odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj

Produkt Asistent
Produkt Asistent
Copyright © 1997-2014 by Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, P.O. BOX 323, 814 99 Bratislava 1,
Tel.: + 421 - 2 - 33005555, Fax: + 421 - 2 - 33005550, E-mail: noviny@enoviny.sk
IČO: 35730129 - Zapísaná v Obchodnom registri, odd. Sro, vl.15765/B

eNOVINY ISSN 1336-4014