Uvodná stránka -» Domovská stránka -»
www.dashofer.sk
-»   Príručky  | Softvér |  Časopisy | On-line príručky  | On-line časopisy |  On-line kurzy | E-dokumenty  | Semináre |  Kontakt  |  RSS
Úvodná stránka
Vyhľadávanie 

Login  
Heslo  
Zabudli ste svoje heslo?


Účtovníctvo, dane, mzdy  
Verlag Dashöfer Univerzita- počítače, technológie  
Verlag Dashöfer Univerzita  
Mzdové účtovníctvo a personalistika   
DPH  
Environmentalistika a OŽP  
Smernice online
Stavebníctvo  
Riadenie ľudských zdrojov   
Verejná správa  
Novinky v legislatíve  
Právo a prax nehnuteľností  
Výkonný riaditeľ  
Medzinárodné účtovné štandardy  
Verejné obstarávanie  
Revízie a elektroinštalácie  
Dotácie  
Škola efektívne   
Analýzy, výkazy, financie   
DL portál  
Živnostník a podnikanie  
Strojárenstvo a technický manažment   
BOZP a OPP  
Zdravotníctvo  
Kalendár seminárov
Dane a účtovníctvo
Vytlačiť Vytlačiť
Poslať e-mailom Poslať e-mailom
Bezdôvodné obohatenie a vrátanie neprávom vyplatených súm  
23.8.2013, JUDr. Andrej Poruban, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Úprava bezdôvodného obohatenia vychádza zo všeobecného právneho princípu, že sa nikto nemôže bezdôvodne obohacovať na úkor iného. Ak je tento princíp porušený a vzniknutý prospech nemožno odčerpať v rámci pôvodného právneho vzťahu, prípadne cestou náhrady škody, je stanovená povinnosť vydať takto neoprávneného obohatenie tomu, na koho úkor bolo získané.

Úprava bezdôvodného obohatenia vychádza zo všeobecného právneho princípu, že sa nikto nemôže bezdôvodne obohacovať na úkor iného. Ak je tento princíp porušený a vzniknutý prospech nemožno odčerpať v rámci pôvodného právneho vzťahu, prípadne cestou náhrady škody, je stanovená povinnosť vydať takto neoprávneného obohatenie tomu, na koho úkor bolo získané.

V pracovnom práve je tento inštitút zakotvený v § 222 Zákonníka práce. Na rozdiel od všeobecnej súkromnoprávnej úpravy je jeho vznik podmienený existenciou pracovného pomeru medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Text zákona normatívne určuje, že bezdôvodné obohatenie môže v pracovnom práve vzniknúť na strane zamestnanca, ako aj na strane zamestnávateľa.

V intenciách platnej a účinnej právnej úpravy je bezdôvodným obohatením majetkový prospech získaný i/ plnením bez právneho dôvodu; ii/ plnením z neplatného právneho úkonu; iii/ plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol; ako aj iv/ majetkový prospech získaný z nepoctivých zdrojov.

Za plnenie bez právneho dôvodu sa považuje každé plnenie, na ktoré nevznikol zamestnancovi alebo zamestnávateľovi právny nárok, ako aj plnenie, ktoré v čase jeho poskytnutia bolo v súlade so zákonom, ale dodatočne došlo k odpadnutiu právneho dôvodu tohto plnenia.

Za plnenie na základe neplatného právneho úkonu sa považuje také plnenie, ktoré bolo poskytnuté na základe právneho úkonu, ktorý nemal náležitosti predpokladané pre platnosť právneho úkonu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, ako aj špeciálnej úpravy podľa Zákonníka práce.

Dôsledkom vzniku bezdôvodného obohatenia je povinnosť toho, kto prospech získal, vydať ho tomu, na úkor koho bol získaný. Ak sa zamestnanec bezdôvodne obohatí na úkor zamestnávateľa alebo ak sa zamestnávateľ bezdôvodne obohatí na úkor zamestnanca, musí obohatenie vydať.

Bezdôvodným obohatením sa teda rozumie majetkový prospech, ktorý možno vyjadriť v peniazoch, čiže aj neprávom vyplatené peňažné sumy všetkého druhu, akými sú napr. mzda, záloha na mzdu za prácu, ktorá nebola vykonaná, strata na zárobku a pod. Týka sa to aj peňažných súm, ktoré zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi na základe právoplatného rozsudku, ktorý bol neskôr zrušený.

Na vydanie bezdôvodného obohatenia na strane zamestnanca spočívajúceho v peňažnom plnení, zákonodarca ustanovuje v § 222 ods. 6 Zákonníka práce trojročnú premlčaciu lehotu, ktorá začína plynúť od výplaty peňažných súm. Vrátenie takto neprávom vyplatených súm môže teda zamestnávateľ od zamestnanca požadovať, ak zamestnanec vedel alebo musel z okolností predpokladať, že ide o sumy nesprávne určené alebo omylom vyplatené, a to v lehote do troch rokov od ich výplaty.

Z uvedeného vyplýva, že nárok zamestnávateľa na vrátenie peňažného plnenia od zamestnanca závisí od dobromyseľnosti zamestnanca, t.j. od toho, či zamestnanec vedel alebo musel z okolností predpokladať, že ide o sumy nesprávne určené alebo omylom vyplatené, ako aj od skutočnosti, či zamestnanec získal bezdôvodné obohatenie plnením bez právneho dôvodu alebo na základe neplatného právneho úkonu. Ak sa v súdnom konaní nepreukáže, že zamestnanec nebol dobromyseľný pri prijatí peňažného plnenia od zamestnávateľa, nemožno sa s úspechom vydania bezdôvodného obohatenia domáhať. Posúdenie dobromyseľnosti zamestnanca bude vždy závisieť od posúdenia konkrétnych okolností toho-ktorého prípadu.

Vedomosť zamestnanca o tom, že plnenie mu nepatrí alebo mu bolo poskytnuté omylom, sa neprezumuje. Dôkazné bremeno zaťažuje zamestnávateľa, ktorý sa domáha vrátenia plnenia. Ten preto musí preukázať, že zamestnanec vedel alebo z okolností musel predpokladať, že mu vyplatená suma nepatrí, inými slovami, že jeho konanie nebolo dobromyseľné (rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 2 Cdo 66/01).

Či zamestnanec vedel alebo musel z okolností predpokladať, že jemu vyplatená suma bola nesprávne určená alebo omylom vyplatená, nemožno priamo preukázať, keďže ide o vnútorný psychický stav zamestnanca. Tento stav preto možno vyvodzovať iba z okolností, za ktorých sa navonok objektívne prejavuje (rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 1 Cdo 10/2008).Najviac čítate
Pripravované zmeny zákona o dani z príjmov od 1.1.2015
Poplatok za odvoz smetí - kam zaúčtovať?
Zmena sadzby dane z motorových vozidiel od 1.1.2015
MF SR vydalo usmernenie o určení obsahu dokumentácie o metóde ocenenia používanej daňovníkom podľa § 18 ods. 1 zákona o dani z príjmov
FR SR môžete požiadať o vydanie záväzného stanoviska k uplatneniu daňových predpisov od 1.9.2014

Produkt Asistent
Produkt Asistent
Copyright © 1997-2014 by Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, P.O. BOX 323, 814 99 Bratislava 1,
Tel.: + 421 - 2 - 33005555, Fax: + 421 - 2 - 33005550, E-mail: noviny@enoviny.sk
IČO: 35730129 - Zapísaná v Obchodnom registri, odd. Sro, vl.15765/B

eNOVINY ISSN 1336-4014