Uvodná stránka -» Domovská stránka -»
www.dashofer.sk
-»   Príručky  | Softvér |  Časopisy | On-line príručky  | On-line časopisy |  On-line kurzy | E-dokumenty  | Semináre |  Kontakt  |  RSS
Úvodná stránka
Vyhľadávanie 

Login  
Heslo  
Zabudli ste svoje heslo?


Verlag Dashöfer Univerzita  
Verlag Dashöfer Univerzita- počítače, technológie  
Mzdové účtovníctvo a personalistika   
Environmentalistika a OŽP  
Stavebníctvo  
Novinky v legislatíve  
Právo a prax nehnuteľností  
Revízie a elektroinštalácie  
Škola efektívne   
DL portál  
Živnostník a podnikanie  
Pre riaditeľov a manažérov
Strojárenstvo a technický manažment   
Technika a výroba  
BOZP a OPP  
Pre verejnú správu
Zdravotníctvo  
Kalendár seminárov
Účtovníctvo a dane
Vytlačiť Vytlačiť
Poslať e-mailom Poslať e-mailom
Základné náležitosti mikroúčtovnej jednotky podľa novely zákona o účtovníctve, ktorá nadobudne účinnosť 1.1.2014  
10.12.2013, Ing. Zuzana Neupauerová PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od januára 2014 by mala do platnosti vstúpiť novela Zákona o účtovníctve, ktorá má uľahčiť život malým podnikateľom a ukončiť niektoré byrokratické papierovačky.

Od januára 2014 by mala do platnosti vstúpiť novela Zákona o účtovníctve (ďalej len „ZoU“), ktorá má uľahčiť život malým podnikateľom a ukončiť niektoré byrokratické papierovačky. Pozitívnymi zmenami v novele sú:

 • Vytvorenie mikroúčtovej jednotky;
 • Zjednodušenie účtovnej závierky;
 • Nové pravidlá pre register závierok;
 • Zracionalizovanie účtovania odpisov.

Mikroúčtovné jednotky

Novela ZoU zavádza pojem mikroúčtovná jednotka (ďalej len „MUJ“). Na účely ZoU  sa považuje za MUJ obchodná spoločnosť, družstvo, fyzická osoba podľa § 1 ods. 1 písm. a) tretieho bodu ZoU účtujúca v sústave podvojného účtovníctva, fyzická osoba podľa osobitného predpisu a pozemkové spoločenstvo, ak:

a) sa rozhodla postupovať ako MUJ za účtovné obdobie, v ktorom vznikla alebo,

b) ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie neprekročila dve z týchto podmienok:

 • celková suma majetku nepresiahla 350 000 eur,  pričom celkovou sumou majetku sa rozumie suma zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa § 26 ods. 3 ZoU,
 • čistý obrat nepresiahol 700 000 eur, pričom čistým obratom sa na tento účel rozumejú výnosy dosiahnuté z predaja výrobkov, tovarov, poskytnutých služieb a iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou účtovnej jednotky po odpočítaní zliav,
 • priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia nepresiahol desať, alebo

c) dve z podmienok podľa písmena b) prekročila len v jednom z dvoch po sebe nasledujúcich účtovných období, pričom v prvom z týchto dvoch účtovných období podľa písmen a) a b) sa považovala za MUJ.

Účtovná jednotka, ktorá spĺňa uvádzané podmienky, sa stáva mikroúčtovnou jednotkou, ak sa tak rozhodne. Pričom táto účtovná jednotka je povinná postupovať pri účtovaní a vykazovaní ako mikroúčtovná jednotka iba v období, kým spĺňa tieto podmienky.

Účtovná závierka mikroúčtovnej jednotky

Účtovná závierka MUJ sa skladá z troch častí a to zo súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok. Vzor účtovnej závierky obsahuje:

 • všeobecné náležitosti podľa § 17 ods. 2 zákona;
 • súvahu;
 • výkaz ziskov a strát;
 • „skrátená“ verzia poznámok.

Údaje z  účtovnej závierky sa zverejňujú v plnom rozsahu v registri účtovných závierok podľa § 23b ods. 5 ZoU. Účtovná závierka sa doručuje daňovému úradu podľa § 23b ZoU a ukladá sa v termínoch podľa § 23a ZoU. Opatrenie o MUJ sa prvýkrát použije pri zostavovaní účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré sa končí po 1. januári 2014. Obsahová náplň poznámok v prípade MUJ sa skladá zo slovne a číselne uvedených, pričom tam, kde to ustanovuje toto opatrenie sa použije tabuľková časť poznámok uvedených v prílohe č. 1.

Informácie v „skrátenej“ verzii poznámok

V poznámkach účtovnej závierky MUJ by sa mali uvádzať nasledujúce informácie:

 • právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky, ak účtovná jednotka zostavuje mimoriadnu alebo priebežnú účtovnú závierku,
 • dátum schválenia účtovnej závierky za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie príslušným orgánom účtovnej jednotky,
 • mimoriadnych udalostiach, ktoré nastali v období odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky vrátane poznámok,
 • zvolenej metóde oceňovania, ak zákon alebo opatrenie umožňuje zvoliť metódu oceňovania majetku, záväzkov, nákladov alebo výnosov,
 • zmenách účtovných zásad a účtovných metód, s uvedením dôvodu ich uplatňovania a ich vplyvu na hodnotu majetku, záväzkov, vlastného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky,
 • predmete účtovania významných opráv chýb minulých účtovných období v bežnom účtovnom období s uvedením sumy vplyvu na náklady, výnosy bežného účtovného obdobia alebo na nerozdelený zisk minulých rokov alebo neuhradenú stratu minulých rokov,
 • údaj, či účtovná jednotka je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách s uvedením obchodného mena a sídla takejto účtovnej jednotky a významné údaje týkajúce sa tohto ručenia,
 • konsolidovanom celku a to:
 • obchodné meno a sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za tú skupinu účtovných jednotiek konsolidovaného celku, ktorého súčasťou je aj účtovná jednotka, pričom sa uvádza aj obchodné meno a sídlo účtovnej jednotky, ktorá je bezprostredne konsolidujúcou účtovnou jednotkou,
 • údaj, či účtovná jednotka je materskou účtovnou jednotkou a údaj, či je oslobodená od povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu podľa § 22 zákona, pričom sa uvádza 1) pri oslobodení podľa § 22 ods. 8 zákona obchodné meno a sídlo materskej účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitných predpisov, 2) pri oslobodení podľa § 22 ods. 12 zákona obchodné meno a sídlo dcérskych účtovných jednotiek,
 • zamestnancoch v rozsahu informácií uvedených v tabuľke č. 1 poznámok v prílohe č.1,
 • štruktúre akcionárov a spoločníkov v rozsahu informácií v tabuľke č. 2 poznámok v prílohe č.1,
 • príjmoch a výhodách členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov v rozsahu informácií uvedených v tabuľke č. 3 poznámok v prílohe č. 1,
 • vlastných akciách alebo vlastných obchodných podielov v rozsahu informácií uvedených v tabuľke č. 4 poznámok v prílohe č. 1,
 • forme zabezpečenia majetku minimálne v rozsahu informácií uvedených v tabuľke č. 5 a 6 poznámok v prílohe č. 1,
 • pohľadávkach a záväzkoch a ich splatnosti v lehote minimálne v rozsahu informácií uvedených v tabuľke č. 7 poznámok v prílohe č. 1,
 • podmienenom majetku a podmienených záväzkoch minimálne v rozsahu informácií uvedených v tabuľke č. 8  a 9 poznámok v prílohe č.1,
 • čistom obrate v rozsahu informácií uvedených v tabuľke č. 10 poznámok v prílohe č. 1,
 • údaje o položkách účtovaných na podsúvahových účtoch, napríklad o položkách prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, o pohľadávkach z derivátov, o odpísaných pohľadávkach.

Postupy účtovania & mikroúčtovná jednotka

 • MUJ nebude oceňovať obstarané cenné papiere určené na obchodovanie reálnou hodnotou.
 • MUJ budú oceňovať cenné papiere určené na obchodovanie obstarávacou cenou (§25 ods. 7 ZoU).
 • V § 27 ods. 11 ZoU sa ustanovuje oslobodenie od oceňovania reálnou hodnotou a metódou vlastného imania ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka aj pre MUJ.

Oslobodenie sa netýka oceňovania majetku a záväzkov z dôvodu zániku účtovnej jednotky bez likvidácie. Cieľom je odbúranie administratívnej záťaže spojenej so získaním reálnej hodnoty a ocenením metódou vlastného imania a odstránenie vzniku možných chýb z dôvodu nesprávneho zaúčtovania týchto hodnôt.   Ustanovenia § 25 ods. 7 a § 27 ods. 11 ZoU sa prvýkrát použijú v účtovnom období, ktoré sa začína 1. januára 2014 a neskôr. Zmena metódy oceňovania sa vykáže v účtovnej závierke za účtovné obdobie, ktoré sa začína 1. januára  2014 a neskôr.

MUJ bude účtovať náklady, ktoré z vecného a časového hľadiska patria do nákladov budúcich období, a bude ich účtovať do nákladov bežného účtovného obdobia ak jednotlivo významne neovplyvňujú VH. MUJ rozpustia k 1.1.2014 oceňovacie rozdiely účtované na účte 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov. V prípade, že sa precenenie cenných papierov, derivátov reálnou hodnotou, účtovalo výsledkovo, účtuje sa dané rozpustenie cez účet 428 – nerozdelený zisk minulých rokov.Najviac čítate
Najčastejšie pripočítateľné položky v roku 2012
Účtovanie dobierky v roku 2013
V Zbierke zákonov SR bol zverejnený zákon, ktorým sa odstraňujú obmedzenia brániace ambulantnému predaju potravín
Vláda SR schválila a do NR SR predložila balík návrhov zákonov, ktorými sa majú zmeniť a doplniť niektoré daňové zákony
Viete ako fakturovať, či s DHP alebo bez DPH?

Produkt Asistent
Produkt Asistent
Copyright © 1997-2014 by Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, P.O. BOX 323, 814 99 Bratislava 1,
Tel.: + 421 - 2 - 33005555, Fax: + 421 - 2 - 33005550, E-mail: noviny@enoviny.sk
IČO: 35730129 - Zapísaná v Obchodnom registri, odd. Sro, vl.15765/B

eNOVINY ISSN 1336-4014