Uvodná stránka -» Domovská stránka -»
www.dashofer.sk
-»   Príručky  | Softvér |  Časopisy | On-line príručky  | On-line časopisy |  On-line kurzy | E-dokumenty  | Semináre |  Kontakt  |  RSS
Úvodná stránka
Vyhľadávanie 

Login  
Heslo  
Zabudli ste svoje heslo?


Verlag Dashöfer Univerzita  
Verlag Dashöfer Univerzita- počítače, technológie  
Mzdové účtovníctvo a personalistika   
Environmentalistika a OŽP  
Stavebníctvo  
Novinky v legislatíve  
Právo a prax nehnuteľností  
Revízie a elektroinštalácie  
Škola efektívne   
DL portál  
Živnostník a podnikanie  
Pre riaditeľov a manažérov
Strojárenstvo a technický manažment   
Technika a výroba  
BOZP a OPP  
Pre verejnú správu
Zdravotníctvo  
Kalendár seminárov
Účtovníctvo a dane
Vytlačiť Vytlačiť
Poslať e-mailom Poslať e-mailom
Zamestnanecká prémia za rok 2013  
23.1.2014, Ing. Iveta Matlovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanecká prémia je založená na princípe negatívnej dane. Nárok na prémiu môže vzniknúť tým zamestnancom, ktorí počas roka dosiahnu tak nízky príjem, že si nedokážu uplatniť celú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka.

Zamestnanecká prémia je založená na princípe negatívnej dane. Nárok na prémiu môže vzniknúť tým zamestnancom, ktorí počas roka dosiahnu tak nízky príjem, že si nedokážu uplatniť celú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. 

Pri uplatnení daňovej úľavy na daňovníka by dosiahli nulový základ dane. V prípade, že zamestnanec splní všetky podmienky súčasne, vznikne mu za príslušné zdaňovacie obdobie nárok na zamestnaneckú prémiu a jeho vypočítaná daň v ročnom zúčtovaní (alebo pri podaní daňového priznania) sa rovná nule. Zamestnanec môže požiadať zamestnávateľa o priznanie a vyplatenie zamestnaneckej prémie v Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov, v ktorej zároveň vyhlási, že spĺňa podmienky na jej priznanie. Žiadosť je povinné tlačivo, ktoré vydáva Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky.

Zamestnanec si môže uplatniť nárok na zamestnaneckú prémiu, ak za zdaňovacie obdobie roku 2013 splní zákonom definované podmienky, ktoré sú nasledovné:

 1. zamestnanec môže počas zdaňovacieho obdobia poberať len posudzované zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, definované v 5 ods. 1 písm. a) a § 5 ods. 1  písm. f) ZDP, ktorými sú:
 2. zamestnanec bude poberať posudzované zdaniteľné príjmy za prácu vykonávanú len na území SR,
 3. zamestnanec bude poberať posudzované príjmy v minimálnej úhrnnej výške, ktorá zodpovedá aspoň sume 6-násobku minimálnej mzdy, t.j. za rok 2013 najmenej sume        2 026,20 eur,
 4. zamestnanec bude poberať posudzované zdaniteľné príjmy (za odpracované obdobie) aspoň 6 mesiacov (časový test), pričom do počtu mesiacov sa nezapočítajú tie mesiace, v ktorých:
 • príjmy zo súčasného alebo z predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu (aj príjmy z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru),
 • príjmy zo služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, členského pomeru,
 • príjmy z obdobného vzťahu, v ktorom je zamestnanec pri výkone práce pre platiteľa príjmu povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu,
 • príjmy za prácu žiakov a študentov v rámci praktického vyučovania,
 • zdaniteľné príjmy zo sociálneho fondu.
 • boli zamestnancovi vyplatené príjmy len z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo
 • zamestnanec nepoberal posudzované príjmy zo závislej činnosti (napr. z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti.

Za odpracovaný mesiac sa považuje každý mesiac, za ktorý bol zamestnancovi vyplatený posudzovaný  príjem zo závislej činnosti (môže to byť aj za jeden deň).

Započítavajú sa aj mesiace, za ktoré boli zamestnancovi vyplatené príjmy z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ale súčasne za ten istý mesiac aj iné posudzované príjmy zo závislej činnosti, tj. pôjde o súbeh príjmov plynúcich z dohôd a iných príjmov zo závislej činnosti, vyplatených napr. na základe pracovnej zmluvy.

 1. zamestnanec nepoberal príjmy, ktoré nepatria do posudzovaných príjmov, ide o tzv. vylučitelné príjmy uvedené v § 3 ods. 2 písm. c) a d), § 5  ods. 1 písm. b) až e), g) a h), § 5 ods. 3 a § 5 ods. 7 písm. j) ZDP, napr. príjmy za prácu konateľov, členov dozorných rád, nepeňažný príjem v súvislosti s používaním motorového vozidla na služobné a súkromné účely,
 2. nepoberal zdaniteľné príjmy podľa § 6 ZDP (napr. príjmy z podnikania) a § 8 ZDP (napr. príležitostný príjem) okrem tých, z ktorých bola daň vybraná zrážkou,
 3. zamestnanec si neuplatní započítanie dane vybranej zrážkou v daňovom priznaní,
 4. zamestnanec, ktorý na podporu udržania v zamestnaní nepoberal príspevok podľa §50a, §50e zákona o službách zamestnanosti a obdobné typy príspevkov,
 5. zamestnanec nie je na začiatku príslušného zdaňovacieho obdobia poberateľom dôchodku starobného, predčasného starobného dôchodku, dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu alebo výsluhového dôchodku alebo dôchodok nebol tomuto daňovníkovi priznaný spätne k začiatku príslušného zdaňovacieho obdobia
 6. suma vypočítanej zamestnaneckej prémie je kladné číslo.

Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi zamestnaneckú prémiu po vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň, najneskôr však v zúčtovaní mzdy za apríl v roku 2013 (májové výplatné termíny). Výška zamestnaneckej prémie sa počas doby jej uplatňovania poskytovala v tejto výške:

Rok

Výška zamestnaneckej prémie

2009

181,03 eur

2010

157,04 eur

2011

50,43 eur

2012

46,40 eur

2013

42,98 eurNajviac čítate
Najčastejšie pripočítateľné položky v roku 2012
Účtovanie dobierky v roku 2013
V Zbierke zákonov SR bol zverejnený zákon, ktorým sa odstraňujú obmedzenia brániace ambulantnému predaju potravín
Vláda SR schválila a do NR SR predložila balík návrhov zákonov, ktorými sa majú zmeniť a doplniť niektoré daňové zákony
Viete ako fakturovať, či s DHP alebo bez DPH?

Produkt Asistent
Produkt Asistent
Copyright © 1997-2014 by Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, P.O. BOX 323, 814 99 Bratislava 1,
Tel.: + 421 - 2 - 33005555, Fax: + 421 - 2 - 33005550, E-mail: noviny@enoviny.sk
IČO: 35730129 - Zapísaná v Obchodnom registri, odd. Sro, vl.15765/B

eNOVINY ISSN 1336-4014