Uvodná stránka -» Domovská stránka -»
www.dashofer.sk
-»   Príručky  | Softvér |  Časopisy | On-line príručky  | On-line časopisy |  On-line kurzy | E-dokumenty  | Semináre |  Kontakt  |  RSS
Úvodná stránka
Vyhľadávanie 

Login  
Heslo  
Zabudli ste svoje heslo?


Verlag Dashöfer Univerzita  
Verlag Dashöfer Univerzita- počítače, technológie  
Mzdové účtovníctvo a personalistika   
Environmentalistika a OŽP  
Stavebníctvo  
Novinky v legislatíve  
Právo a prax nehnuteľností  
Revízie a elektroinštalácie  
Škola efektívne   
DL portál  
Živnostník a podnikanie  
Pre riaditeľov a manažérov
Strojárenstvo a technický manažment   
Technika a výroba  
BOZP a OPP  
Pre verejnú správu
Zdravotníctvo  
Kalendár seminárov
Účtovníctvo a dane
Vytlačiť Vytlačiť
Poslať e-mailom Poslať e-mailom
Prax mzdovej účtovníčky: ročné zúčtovanie preddavkov na daň - vykonanie ročného zúčtovania  
18.2.2014, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnávateľ v rámci ročného zúčtovania:

Zamestnávateľ v rámci ročného zúčtovania:

- vykoná výpočet dane zo zdaniteľnej mzdy pričom zohľadní nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela), nezdaniteľnú časť základu dane na dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie,

- vypočítanú daň porovná zo zaplatenými preddavkami na daň a zohľadní zamestnaneckú prémiu a daňový bonus,

- vykáže preplatok alebo nedoplatok na dani z príjmov zo závislej činnosti.

Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie do 31. marca 2014 na tlačive Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie (rok) 2013,  vzor ktorého  určilo Ministerstvo financií SR Oznámením č. MF/026368/2013-721, uverejneným vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2013. 

V Ročnom zúčtovaní preddavkov na daň  za rok 2013 sa uvádza:

riadok 00 Úhrn zúčtovaných a vyplatených príjmov – úhrn zúčtovaných a skutočne najneskôr do 31. 1. 2014 vyplatených príjmov zo závislej činnosti v peňažnej i nepeňažnej forme, vrátane príjmov zo sociálneho fondu, doplatkov za minulé roky, okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane (§ 3 ods. 2 a § 5 ods. 5 a 6), príjmov od dane oslobodených (§ 5 ods. 7 a § 9) a príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou (§ 43 ods. 3 písm. j) a k)), a to od všetkých zamestnávateľov,

riadok 00a z toho úhrn príjmov plynúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – úhrn príjmov plynúcich na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti a dohody o brigádnickej práci študentov, a to od všetkých zamestnávateľov,

riadok 00b Úhrn povinného poistného – úhrn povinného poistného podľa § 5 ods. 8 zákona, ktoré platí zamestnanec a boli zrazené z uvedených príjmov u všetkých zamestnávateľov a ktoré zamestnanec zaplatil sám a preukázal v Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania, v členení na:

riadok 00c – úhrn poistného sociálne poistenie – úhrn  poistného na sociálne poistenie, vrátane povinného aj dobrovoľného poistenia,

riadok 00d – úhrn poistného na zdravotné poistenie – úhrn preddavkov na poistné a poistného na zdravotné poistenie, vrátane nedoplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia,

riadok 01 Základ dane – rozdiel úhrnu príjmov na riadku 00 a úhrnu povinného poistného na riadku 00b,

riadok 02 Suma uplatnených úhrad zdravotníckeho pracovníka – suma, o ktorú sa zvyšuje základ dane, ak boli porušené podmienky na jej uplatnenie – týka sa len zdravotníckych pracovníkov,

riadok 03 Základ dane – základ dane z riadku 01 zvýšený o sumu z riadku 02,

riadok 04 Zníženie základu dane podľa § 11 zákona –  ak zamestnanec nemá nárok na zamestnaneckú prémiu, suma zníženia základu dane v členení zníženia základu dane na:

riadok 04a – na daňovníka,

- riadok 04b – manželku (manžela),

-  riadok 04c – na zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie,

spolu – súčet riadkov 04a až 04c, ak má zamestnanec nárok na zamestnaneckú prémiu uvádza sa nula,

riadok 05 Zdaniteľná mzda – základ dane z riadku 03 znížený o súčet nezdaniteľných častí z riadku 04, ak sú nezdaniteľné časti vyššie ako základ dane uvádza sa nula,

riadok 06  Daň – daň podľa § 15 zákona zo zdaniteľnej mzdy na riadku 05, zaokrúhlená na celé eurocenty nadol, t.j.

- 19 % zo základu dane do výšky 34 401,74 eura,

- 25 % zo základu dane presahujúceho sumu 34 401,74 eura,

07 Základ dane na uplatnenie zamestnaneckej prémie – ak je zrejmé, že zamestnanec spĺňa všetky podmienky na uplatnenie zamestnaneckej prémie a ak si v Žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania  nárok uplatnil, základ dane vo výške:

- základu dane z riadku 01 – ak úhrn zúčtovaných a vyplatených príjmov z riadku 00 je najmenej 4 052,40 eura  a vyšší a súčasne základ dane v riadku 01 je nižší ako 3 735,94 eura,

- sumu 3 509,76 eura – ak úhrn zúčtovaných a vyplatených príjmov v riadku 00 je v intervale od 2 026,20 do 4 052,40 eura,

riadok 08 Počet mesiacov, v ktorých boli splnené podmienky na uplatnenie zamestnaneckej prémie – počet kalendárnych mesiacov, počas ktorých mal zamestnanec zúčtované a vyplatené zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, pričom nezáleží na výške príjmu ani na tom, či zamestnanec vykonával činnosť celý mesiac alebo len časť mesiaca, nezapočítava sa mesiac, v ktorom pracovnoprávny vzťah trval, ale zamestnanec nedosiahol žiaden príjem,

riadok 09 Zamestnanecká prémia – zamestnanecká prémia vypočítaná ako 19 % zo sumy rozdielu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka z riadku 04a a základu dane na uplatnenie zamestnaneckej prémie z riadku 07, prepočítaná na počet mesiacov z riadku 08, zaokrúhlená na celé eurocenty nahor,

riadok 09a Suma zamestnaneckej prémie nesprávne vyplatenej zamestnávateľom – v prípade potreby podľa § 40 ods. 9 zákona suma zamestnaneckej prémie nesprávne vyplatenej zamestnávateľom v predchádzajúcom období,

riadok 10 Nárok na daňový bonus – celkový nárok na daňový bonus podľa § 33 zákona v úhrne na všetky vyživované deti, za ktoré si zamestnanec uplatnil nárok, pričom pri posudzovaní nároku na daňový bonus sa berie do úvahy zdaniteľný príjem počas celého roka u všetkých zamestnávateľov (ak zamestnanec dosiahol zdaniteľný príjem zo závislej činnosti vo výške aspoň polovice minimálnej mzdy len v niektorých kalendárnych mesiacoch a zamestnávateľ mu v týchto mesiacoch daňový bonus priznal, zamestnanec nestráca nárok na už priznaný daňový bonus ani vtedy, ak za celý rok jeho príjem nedosiahol výšku 6-násobku minimálnej mzdy a uvedie sa suma daňového bonusu, ktorá bola zamestnancovi vyplatená),

riadok 11 Daňový bonus priznaný a vyplatený všetkými zamestnávateľmi – suma daňového bonusu skutočne priznaná a vyplatená u zamestnávateľa, ktorý robí ročné zúčtovanie  a u všetkých ostatných zamestnávateľov z riadku 08 Potvrdení od zamestnávateľov, na všetky vyživované deti,

riadok 12 Daňový bonus na vyplatenie zamestnancovi po vykonaní ročného zúčtovania:

- ak je nárok na daňový bonus na riadku 10 vyšší ako priznaný a vyplatený daňový bonus na riadku 11 – rozdiel súm,

- ak je nárok na daňový bonus na riadku 10 nižší alebo rovný ako priznaný a vyplatený daňový bonus – suma sa neuvádza,

riadok 12a Daňový bonus na vyplatenie znížený o daň – ak je suma daňového bonusu na vyplatenie na riadku 12 vyššia ako suma dane na riadku 06 – rozdiel  súm,

riadok 13 Daňový bonus na vybratie od zamestnanca po vykonaní ročného zúčtovania:

- ak je nárok na daňový bonus na riadku 10 nižší ako priznaný a vyplatený daňový bonus na riadku 11 – rozdiel súm,

- ak je nárok na daňový bonus na riadku 10 vyšší alebo rovný ako priznaný a vyplatený daňový bonus na riadku 11 – suma sa neuvádza,

riadok 14 Úhrn preddavkov na daň – úhrn preddavkov na daň zrazených všetkými zamestnávateľmi, neupravený o daňový bonus, t.j. úhrn preddavkov na daň za jednotlivé mesiace roka 2013, ktoré zamestnancovi zrazil zamestnávateľ, a ak mal zamestnanec aj iných zamestnávateľom pripočítajú sa sumy preddavkov na daň z riadku 05 Potvrdení od všetkých ostatných zamestnávateľov,

riadok 15 Nedoplatok dane:

- ak vypočítaná daň na riadku 06 je vyššia ako úhrn preddavkov na daň na riadku 14 – rozdiel súm,

- ak daň vypočítaná na riadku 06 je nižšia alebo rovná úhrnu preddavkov na daň na riadku 14 – suma sa neuvádza,

riadok 16 Preplatok dane:

- ak daň vypočítaná na riadku 06 je nižšia ako úhrn preddavkov na daň na riadku 14 – rozdiel súm,

- ak daň vypočítaná na riadku 06 je vyššia alebo rovná úhrnu preddavkov na daň na riadku 14 – suma sa neuvádza,

riadok 17 Daň na úhradu / daňový preplatok:

- výpočet: daň na riadku 06 – nárok na daňový bonus na riadku 10 + priznaný a vyplatený daňový bonus na riadku 11 + daňový bonus na vyplatenie znížený o daň na riadku 12a – úhrn preddavkov na daň na riadku 14 – suma zamestnaneckej prémie nesprávne vyplatenej zamestnávateľom na riadku 09a,

- ak výsledok je kladná suma (väčšia ako nula) uvedie sa do riadku daň na úhradu,

- ak je výsledok záporná suma (menšia ako nula) uvedie sa do riadku daňový preplatok,

riadok 18 – Zamestnávateľ od zamestnanca vyberie sumu / zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi sumu:

- výpočet: nedoplatok dane na riadku 15 + daňový bonus na vybratie na riadku 13 – preplatok dane na riadku 16 – zamestnanecká prémia na riadku 09 – daňový bonus na vyplatenie na riadku 12 + suma zamestnaneckej prémie nesprávne vyplatenej zamestnávateľom na riadku 09a,

- ak výsledok je kladná suma (väčšia ako nula) uvedie sa do riadku zamestnávateľ od zamestnanca vyberie sumu,

- ak výsledok je záporná suma (menšia ako nula) uvedie sa do riadku zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi sumu. 

Preplatok z ročného zúčtovania zamestnávateľ zamestnancovi vráti najneskôr pri zúčtovaní mzdy za apríl v roku, v ktorom ročné zúčtovanie vykonal, t.j. do 30. apríla 2014. O vrátený rozdiel z ročného zúčtovania zníži odvod preddavkov na daň správcovi dane najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho roka. Odvod preddavku môže znížiť aj o doplatený daňový bonus a vyplatenú zamestnaneckú prémiu. 

Nedoplatok z ročného zúčtovania, ktorý je vyšší ako 5 eur zamestnávateľ zamestnancovi zrazí zo zdaniteľnej mzdy najneskôr do konca  zdaňovacieho obdobia  v ktorom sa vykonala ročné zúčtovanie a zrazený nedoplatok odvedie správcovi dane v najbližšom termíne na odvod preddavkov na daň.  Na nedoplatok do 5 eur sa neprihliada a zamestnancovi sa nezrazí. Neplatí to však v prípade, ak sa zamestnancovi na základe ročného zúčtovania doplácal daňový bonus (riadok 12) alebo ak zamestnanec poukáže 2 % alebo 3 % zaplatenej dane na osobitné účely. V takomto prípade zamestnávateľ zrazí zamestnancovi nedoplatok už do 30. apríla 2013. 

Zamestnávateľ, ktorý zamestnancovi vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň je podľa § 39 ods. 6 zákona o dani z príjmov povinný:

- doručiť zamestnancovi doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní najneskôr do konca apríla roku, v ktorom ročné zúčtovanie vykonal, t.j. do 30. apríla 2014 – na tento účel slúži I. časť tlačiva Ročného zúčtovania preddavkov na daň.

- vystaviť doplnený doklad  o vykonanom ročnom zúčtovaní o údaj o vysporiadaní daňového nedoplatku, preplatku, zamestnaneckej prémie alebo daňového bonusu  a to do 10 dní od doručenia žiadosti od  zamestnanca – na  tento účel slúži II. časť tlačiva Ročného zúčtovania preddavkov na daň.Najviac čítate
Najčastejšie pripočítateľné položky v roku 2012
V Zbierke zákonov SR bol zverejnený zákon, ktorým sa odstraňujú obmedzenia brániace ambulantnému predaju potravín
Vláda SR schválila a do NR SR predložila balík návrhov zákonov, ktorými sa majú zmeniť a doplniť niektoré daňové zákony
Účtovanie dobierky v roku 2013
Novela zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov - navrhovaná účinnosť 1.10.2014

Produkt Asistent
Produkt Asistent
Copyright © 1997-2014 by Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, P.O. BOX 323, 814 99 Bratislava 1,
Tel.: + 421 - 2 - 33005555, Fax: + 421 - 2 - 33005550, E-mail: noviny@enoviny.sk
IČO: 35730129 - Zapísaná v Obchodnom registri, odd. Sro, vl.15765/B

eNOVINY ISSN 1336-4014