Uvodná stránka -» Domovská stránka -»
www.dashofer.sk
-»   Príručky  | Softvér |  Časopisy | On-line príručky  | On-line časopisy |  On-line kurzy | E-dokumenty  | Semináre |  Kontakt  |  RSS
Úvodná stránka - Právo a manažment
Vyhľadávanie 

Login  
Heslo  
Zabudli ste svoje heslo?

Informujeme Vás [1002]
Aktuálne zmeny v legislatíve [318]
Vzory zmlúv, žiadostí a podaní [114]
Vaše otázky a naše odpovede [112]
Informácie o štrukturálnych fondoch [78]
Harmonizácia s právom EÚ [15]
Rady a tipy [133]
Adresáre [2]
Ceny nájmu a predaja nehnuteľností [12]
Aktuality, výzvy, oznámenia, upozornenia [139]
Vybrané zmluvy a právne podania [200]
Kancl komiks [70]

Verlag Dashöfer Univerzita  
Verlag Dashöfer Univerzita- počítače, technológie  
Mzdové účtovníctvo a personalistika   
Environmentalistika a OŽP  
Stavebníctvo  
Novinky v legislatíve  
Právo a prax nehnuteľností  
Revízie a elektroinštalácie  
Škola efektívne   
DL portál  
Živnostník a podnikanie  
Pre riaditeľov a manažérov
Strojárenstvo a technický manažment   
Technika a výroba  
BOZP a OPP  
Pre verejnú správu
Zdravotníctvo  
Kalendár seminárov
Účtovníctvo a dane
Vytlačiť Vytlačiť
Poslať e-mailom Poslať e-mailom

Informujeme Vás
Prijímanie nových zamestnancov  
19.6.2002
Aké informácie nesmie vyžadovať zamestnávateľ od uchádzača o zamestnanie? Aké sú povinnosti samotného uchádzača, akým spôsobom je upravená súbežná pracovná činnosť ako i iná zárobková činnosť zamestnanca?

Ochrana osobnosti

Nový Zákonník práce poskytuje uchádzačom v rámci predzmluvných vzťahov zvýšenú ochranu najmä pokiaľ ide o ochranu ich osobnosti, resp. osobných údajov. Zamestnávateľ môže od uchádzača, ktorý sa uchádza o prvé zamestnanie, vyžadovať len informácie, ktoré súvisia s prácou, ktorú má vykonávať.

Od uchádzača, ktorý už bol zamestnaný, zamestnávateľ môže požadovať predloženie pracovného posudku a potvrdenia o zamestnaní (§ 41 ods. 5 ZP). Zamestnávateľ však nesmie podľa ustanovenia §41 ods. 6 Zákonníka práce vyžadovať od osoby, ktorá sa u neho uchádza o prácu, informácie:
  1. o tehotenstve s výnimkou, ak ide o prácu, ktorá je tehotným ženám zakázaná,
  2. o rodinných pomeroch, To však, podľa nášho názoru, neznamená, že sa zamestnávateľ nemôže pýtať na rodinný stav zamestnanca a či má deti. Tieto skutočnosti sú totiž dôležité aj pre správne poučenie uchádzača o jeho právach a povinnostiach v pracovnom pomere.
  3. o bezúhonnosti s výnimkou, ak ide o prácu, pri ktorej sa podľa osobitného predpisu vyžaduje bezúhonnosť, alebo ak požiadavku bezúhonnosti vyžaduje povaha práce, ktorú má fyzická osoba vykonávať, Zákonník práce nevymedzuje ako sa preukazuje bezúhonnosť. Podľa zákona č. 313/2001 Z.z. o verejnej službe bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace pričom za bezúhonnú sa považuje osoba, ktorá nebola odsúdená za úmyselný trestný čin. Posúdenie toho, či požiadavku bezúhonnosti v konkrétnom prípade vyžaduje povaha práce, je plne na zamestnávateľovi.
  4. o politickej príslušnosti, odborovej príslušnosti a náboženskej príslušnosti,
  5. ktorými by sa poškodila osobnosť uchádzača. Pri posudzovaní toho, čo by v konkrétnom prípade mohlo poškodiť osobnosť uchádzača, nemožno, podľa nášho názoru, vychádzať len zo subjektívnych pocitov uchádzača. Bude potrebné, aby najmä súdna prax objektivizovala kritériá, ktoré by mali byť rozhodujúce pri posudzovaní predmetnej skutočnosti.


Zamestnávateľ pri prijímaní uchádzača do zamestnania nesmie podľa §41 ods. 8 Zákonníka práce porušiť zásadu rovnakého zaobchádzania, ak ide o prístup k zamestnaniu. Zákaz diskriminácie aj v tejto súvislosti upravuje §13 ods. 1 a 2 Zákonníka práce .

Ak zamestnávateľ pri vzniku pracovného pomeru, resp. v rámci predzmluvných vzťahov poruší citované povinnosti ustanovené v §41 ods. 5, 6 a 8, uchádzač má právo na primeranú peňažnú náhradu v sume dvojnásobku mesačnej mzdy, ktorá by mu patrila, ak by bol prijatý do pracovného pomeru.

Povinnosti uchádzača o zamestnanie

Na druhej strane Zákonník práce ukladá v rámci predzmluvných vzťahov určitú povinnosť aj uchádzačovi o zamestnanie. Uchádzač je povinný informovať zamestnávateľa o skutočnostiach, ktoré bránia výkonu práce alebo ktoré by mohli zamestnávateľovi spôsobiť ujmu, a o dĺžke pracovného času u iného zamestnávateľa (§41 ods. 7). Posúdenie skutočností, ktoré bránia výkonu práce alebo ktoré by mohli zamestnávateľovi spôsobiť ujmu, závisí vždy od konkrétnych okolností. O dĺžke pracovného času u iného zamestnávateľa, ak má zamestnanec aj ďalší pracovný pomer, je povinný informovať vzhľadom na ustanovenie §85 ods. 6 Zákonníka práce, ktoré obmedzuje dĺžku týždenného pracovného času pri súbežných pracovných pomeroch.

Súbežné pracovné pomery

Platná právna úprava umožňuje existenciu viacerých pracovných pomerov, ktoré môže zamestnanec uzavrieť súbežne. O súbežný pracovný pomer ide vtedy, ak popri sebe existuje viac pracovných pomerov, ktorými je zamestnanec viazaný. Práva a povinnosti vyplývajúce zo súbežných pracovných pomerov sa zásadne posudzujú samostatne v každom jednom pracovnom pomere, ak Zákonník práce alebo osobitný predpis neustanovuje inak (§50 ZP). Všetky tieto pracovné pomery sú teda rovnocenné a ustanovenia Zákonníka práce a ďalších pracovnoprávnych predpisov sa vzťahujú na každý rovnako.

Pod súbežné pracovné pomery možno zahrnúť pracovné pomery, ktoré sa odlišujú najmä v súvislosti s rozsahom pracovného záväzku. Zamestnanec môže mať súčasne uzavreté dva i viac pracovných pomerov, pričom napríklad každý z nich je dojednaný na kratší pracovný čas, než je ustanovený týždenný pracovný čas u každého zo zamestnávateľov. Môže ísť napr. o dva pracovné pomery na polovičný úväzok, tri pracovné pomery na tretinový alebo štvrtinový pracovný úväzok a pod.

Iná zárobková činnosť

Počet súčasne uzavretých pracovných pomerov Zákonník práce neobmedzuje. Pre súbežné práce však vyplývajú zo Zákonníka práce dve obmedzenia. Za účelom ochrany oprávnených záujmov zamestnávateľov ešte novela starého Zákonníka práce v roku 1992 (zákon č. 231/1992 Zb.) ustanovila určité obmedzenia pokiaľ ide o tzv. inú zárobkovú činnosť zamestnancov, ktorí už sú v pracovnom pomere. Aj v súčasnosti podľa ustanovenia §83 nového Zákonníka práce zamestnanec môže popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá je zhodná s predmetom činnosti zamestnávateľa, len s jeho predchádzajúcim písomným súhlasom.

Inou zárobkovou činnosťou v zmysle §83 Zákonníka práce sú všetky formy zárobkovej činnosti, napr. podnikanie na základe živnostenského oprávnenia, práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a, prirodzene, aj výkon práce v súbežných pracovných pomeroch. Zamestnanec, ktorý už je v pracovnom pomere, môže preto uzavrieť súbežný pracovný pomer len za podmienok ustanovených v §83 Zákonníka práce.

Ustanovenie §83 ods. 2 Zákonníka práce umožňuje zamestnávateľovi svoj už udelený súhlas písomne odvolať. V písomnom odvolaní súhlasu je povinný uviesť dôvody zmeny svojho rozhodnutia. Zamestnanec je po odvolaní súhlasu povinný bez zbytočného odkladu zárobkovú činnosť skončiť spôsobom vyplývajúcim pre jej skončenie z príslušných právnych predpisov. Ak túto povinnosť nesplní, poruší pracovnú disciplínu a zamestnávateľ s ním podľa konkrétnych okolností môže prípadne aj jednostranne rozviazať pracovný pomer.

Predmet činnosti zamestnávateľa je vymedzený predovšetkým tým, čo je ako činnosť zapísané v živnostenskom, resp. obchodnom registri. Orgány štátnej správy majú predmet činnosti vymedzený zákonom, prípadne štatútom. Obmedzenie výkonu zárobkovej činnosti zamestnancov sa nevzťahuje na výkon vedeckej, pedagogickej, publicistickej, lektorskej, prednášateľskej, literárnej a umeleckej činnosti (§83 ods. 3 ZP).

Podrobnejšie informácie o zmenách, ktoré priniesla novela Zákonníka práce sa dozviete v júnovej aktualizácii odbornej publikácie Spoločnosť s ručením obmedzením a jej konateľ.


Najviac čítate
Najčastejšie pripočítateľné položky v roku 2012
V Zbierke zákonov SR bol zverejnený zákon, ktorým sa odstraňujú obmedzenia brániace ambulantnému predaju potravín
Vláda SR schválila a do NR SR predložila balík návrhov zákonov, ktorými sa majú zmeniť a doplniť niektoré daňové zákony
Účtovanie dobierky v roku 2013
Novela zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov - navrhovaná účinnosť 1.10.2014

Produkt Asistent
Produkt Asistent
Copyright © 1997-2014 by Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, P.O. BOX 323, 814 99 Bratislava 1,
Tel.: + 421 - 2 - 33005555, Fax: + 421 - 2 - 33005550, E-mail: noviny@enoviny.sk
IČO: 35730129 - Zapísaná v Obchodnom registri, odd. Sro, vl.15765/B

eNOVINY ISSN 1336-4014